อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
09.05
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.05
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดตรัง จัดพิธีเนื่องใน "วันรพี" น้อมสักการะ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"
5 สิงหาคม 2565

(5 ส.ค.2565) ณ ศาลจังหวัดตรัง นายประภาส บุญโยม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำหน่วยงานในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการยุติธรรม น้อมสักการะถวายพวงมาลา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องใน "วันรพี" เนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญคุณความดีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ พระเกียรติคุณ และพระปรีชาญาณของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายและมากสุดล้นพ้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2417 ทรงศึกษาสำเร็จปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด แล้วทรงศึกษากฎหมายไทยในภายหลัง โดยมี ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) เป็นพระอาจารย์ เคยทรงดำรงตำแหน่งสภานายกในกองข้าหลวงพิเศษ เพื่อจัดการแก้ไขธรรมเนียมศาลยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวง และสะสางคดีความทั่วราชอาณาจักร พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยทรงสอนกฎหมายด้วยพระองค์เอง ผู้เรียนสำเร็จได้รับเรียกเป็นเนติบัณฑิต ปฐมกำเนิดแห่งคำว่า "เนติบัณฑิตไทย" ในปัจจุบัน พระองค์ทรงมุ่งพระทัยที่จะทำงานให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าที่จะสนพระทัยในเรื่องส่วนพระองค์ ทรงมีพระทัยเมตตาแก่บุคคลทั่ว ๆ ไป ทรงยึดหลักความยุติธรรม อันเป็นธรรมประจำพระทัยของพระองค์ ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง ทรงละความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในพระทัยของพระองค์เลย ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติและต่อนักกฎหมายทั้งปวงเป็นอเนกประการ ด้วยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณนา ทำให้นักกฎหมายและประชาชนทั่วไปขนานนามพระองค์ท่านว่า "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"  

 

×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6