อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
10.10
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.10
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
9 สิงหาคม 2565

 (9 ส.ค.2565) นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณา การดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยตามหนังสือคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของหน่วยงานภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน รวมทั้งนำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และร่างคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ที่ปรึกษา จำนวน 3 คน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานอนุกรรมการ) จำนวน 1 คน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด จำนวน 30 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรม จำนวน 3 คน

×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6