อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
10.04
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.04
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
10 สิงหาคม 2565

 (10 ส.ค.2565) ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตลอดจนมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านงานวิจัย แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยที่มาชุมนุม ณ ที่แห่งนี้ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะเจ้าภาพ ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกันจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (Engagement Thailand Annual Conference 2022) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดำเนินงาน ด้าน Engagement และเพื่อสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนนโยบาย Local Engagement ของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบการจัดประชุม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และการเสวนาด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จำนวน 10 หัวข้อ การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 130 บทความ  การจัดนิทรรศการของกลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่เครือข่ายภาคใต้ทั้ง 13 มหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงานพื้นที่กรณีศึกษา จำนวน 5 เส้นทาง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่อไป

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5