อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
12.44
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.44
ข่าวจากหน่วยงานอื่น
หมูย่างเมืองตรัง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดตรัง
1 ตุลาคม 2564
หน่วยงาน : แอดมิน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ ยกระดับคุณค่าของสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด


กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “หมูย่างเมืองตรัง”เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2548 
ในปี 2564 มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการหมูย่างที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้า "หมูย่างเมืองตรัง" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ GI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (โดยมีอายุการใช้ตรา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) จำนวน 21 ร้าน ดังนี้

VDO ประวัติหมูย่างเมืองตรัง

 

 

×
1 / 3
2 / 3
3 / 3