อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
11.55
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.55
บุคคลากรหน่วยงาน
นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง
0892034150
trang@moi.go.th
นางสาวณัฐรินทร์ เต็มดี
ผู้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
08 92034152
trang@moi.go.th
นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง
09 3791 3229
trang@moi.go.th
นางสาวดวงกมล ศรียะพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
08 15392526
trang@moi.go.th
นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
08 92034152
trang@moi.go.th
นางมนัสนันท์ สุขเรือง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
08-5660-8248
นางวาสนา สังขารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0860440170
trangplan@hotmail.com
นางสาวจุฑามาศ สุกแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ
0954732810
trang@moi.go.th
นางมาริษา ใจแข็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวิชิต สุวรรณรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0863340118
นางสาวละอองดาว ฉลาด
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
08-5119-4038
นางสาวสุภาวรรณ คงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0995539540
trangplan@hotmail.com
นายศุภโชค มีสอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
0894759219
trang@moi.go.th
นายวิศาล พัฒนศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
08 95906051
นายสำคัญ ลุ้งกี่
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
08-6281-3945
นางรัตนา นุ้ยด้วง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
08-6665-3882
นางเกสสุดา สายละมุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
081525269
trangplan@hotmail.com
นายจิรวัฒน์ สรรเพชร
นิติกรปฏิบัติการ
0816935791
นายกรีหยา อุสมา
พนักงานทรัพยากรบุคคล
08-6941-8987
นางสาวอุรารัตน์ ยุทธไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
0897250238
ourarat@hotmail.com
นางสาวณัฎฐ์ภรณ์ ขันทโรจน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
08 96535562
น.ส.ฉัตติมา ไกรเทพ
พนักงานทรัพยากรบุคคล
09-5039-1620
นางสาวกนกวรรณ วงศ์กระพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
08-8292-8048
trang@moi.go.th
นางสาวจุฑามาศ กาเลี่ยง
นักวิชการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
0805410547
น.ส.เรวดี ไกรสิน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานวิเคราะห์นโยบ
นางสุรีย์ลักษณ์ พูลจันทร์นา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0895277998
นางสาวอุสนันท์ ดาราฉาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0861010876
นายประกิจ พูลจันทร์นา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
08-7269-0805
นายมนัส ปัญจกุล
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
09-5160-7551
นายเสด็จ รัตนวราภรณ์
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
08-6942-4861
นายพรชัย แสงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
08-9473-1708
นายสมพร ทองพิทักษ์
พนักงานพิมพ์ ส.3
08-4994-7630
นายสุธี ฤทธิรักษ์
พนักงานพิมพ์ ส.3
09-5091-8106
นางนพวรรณ ชนะกุล
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
08-1564-8744
น.ส.อริษา เดชพิชัย
พนักงานการเงินและบัญชี
08-6691-5593