อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
12.09
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.09
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระยาดํารงสุจริต (คอซิมกอง ณ ระนอง)
พ.ศ. พ.ศ. 2427 - 2433
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
พ.ศ. พ.ศ. 2433 - 2445
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระยารณชัยณรงค์ฤกธิ์ (ถนอม บุญยเกต)
พ.ศ. พ.ศ. 2445 - 2448
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระสถลสถานพิทักษ์ (คอยูเคียด ณ ระนอง)
พ.ศ. พ.ศ. 2448 - 2454
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระยาอุดรกิจพิจารณ์
พ.ศ. พ.ศ. 2455 - 2456
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พระสุนทรเทพกิจจารักษ์(เข็ม วสันตสิงห์)
พ.ศ. พ.ศ. 2456 - 2457
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พระยารัษฎานุประดิษฐ์(สิน เทพหัสดิน)
พ.ศ. พ.ศ. 2457 - 2461
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พระยาตรังคภูมาภิบาล (เจิม ปันยารชุน)
พ.ศ. พ.ศ. 2461 - 2466
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พระยาสุรพันธ์เสนีย์
พ.ศ. พ.ศ. 2466 - 2468
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พระยาอาณาจักรบริบาล (สมบุญ สวรรคทัต)
พ.ศ. พ.ศ. 2468 - 2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พระสาครบุรานุรักษ์(ปริก สุวรรณานนท์)
พ.ศ. พ.ศ. 2476 - 2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
พระนรากรบริรักษ์(เจิม บินฑรุจิ)
พ.ศ. พ.ศ. 2476 - 2478
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม กนิษฐายน)
พ.ศ. พ.ศ. 2478 - 2481
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
หลวงวุฒิราษฎร์รักษา (วุฒิศรสงคราม)
พ.ศ. พ.ศ. 2481 - 2484
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์(กระจาง สินธุรงค์)
พ.ศ. พ.ศ. 2484 - 2488
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายศักดิ์ ไทยวัฒน์
พ.ศ. พ.ศ. 2488 - 2489
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายอุดม บุญยประสพ
พ.ศ. พ.ศ. 2489 - 2492
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายผาด นาคพิน
พ.ศ. พ.ศ. 2492 - 2497
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายพุก ฤกษ์เกษม
พ.ศ. พ.ศ. 2497 - 2500
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
พ.ต.อ.บุญณรงค์ วัฑฒนายน
พ.ศ. พ.ศ. 2500 - 2504
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายสมอาจ กุยยกานนท์
พ.ศ. 20 เม.ย. 2504 - 5 ต.ค. 2505
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายเวียง สาครสินธุ์
พ.ศ. 6 ต.ค. 2505 - 13 ม.ค. 2509
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์
พ.ศ. 14 ม.ค. 2509 - 30 เม.ย. 2513
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายจรัส สิทธิพงศ์
พ.ศ. 1 พ.ค. 2513 - 30 ก.ย. 2515
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
ร.ต.ต.กร บุญยง
พ.ศ. 1 ต.ค. 2515 - 30 ก.ย. 2518
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายฉลอง กัลยาณมิตร
พ.ศ. 1 ต.ค. 2518 - 30 ก.ย. 2519
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายศักด์ โกไศยกานนท์
พ.ศ. 1 ต.ค. 2519 - 7 ก.พ. 2522
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายเติมศักดิ์ สมันตรัฐ
พ.ศ. 8 ก.พ. 2522 - 14 ก.ย. 2522
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายประสิทธิ์ โกมลมาลย์
พ.ศ. 17 ก.ย. 2522 - 12 พ.ค. 2525
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายพีรพัชร สัตยพันธ์
พ.ศ. 13 พ.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2529
ไปที่หน้า